Ambulancezorg/Centrale Huisartsenpost

Contracteerbeleid 2019

Centrale huisartsenpost

Zorg geleverd door huisartsenposten is non-concurrentieel en wordt in heel Nederland gecontracteerd. Per regio contracteren de twee zorgverzekeraars die het grootste aandeel aan verzekerden hebben de zorg in mede namens de andere zorgverzekeraars. Stad Holland/DSW contracteert deze zorg samen met CZ in voor de regio Delfland/Oostland en Westland en samen met Zilveren Kruis voor de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Ambulancezorg

Ambulancezorg wordt in representatie gecontracteerd. Stad Holland/DSW is in de regio Rotterdam Rijnmond tweede representant. Samen met eerste representant Zilveren Kruis maakt Stad Holland/DSW hier afspraken. Bij de overige RAV's maken andere zorgverzekeraars namens Stad Holland/DSW afspraken.

Verzekerden die acute zorg nodig hebben, worden tijdig van goede zorg voorzien. Wij conformeren ons aan de landelijke normen in het Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg, de Tijdelijke Wet AmbulanceZorg (TWAZ) en de NZa richtlijnen. Uitgangspunten bij het maken van afspraken zijn transparantie en doelmatige zorg op basis van de genoemde normen. Daarnaast zien wij toe op onder andere spreiding en beschikbaarheid van ambulances en rijtijden.

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens Stad Holland/DSW  alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit Stad Holland/DSW  daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

  • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
  • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Innovatie

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg.

Centrale huisartsenpost

Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.huisartsenzorg@stadholland.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Tijdspad zorgcontractering 2018

Wat Wie Wanneer
Publiceren Contracteerbeleid Stad Holland 1 april 2018
Contracteringsgesprekken Stad Holland in samenspraak met CZ en Zilveren Kruis  Mei-oktober 
Contracten versturen Stad Holland in samenspraak met CZ en Zilveren Kruis Begin oktober
Publicatie gecontracteerde partijen op de website Stad Holland  12 november

Bereikbaarheid Huisartsenpost

Vragen over Wie Contactgegevens
Procedure overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 601 of huisartscontract@stadholland.nl
Inhoud overeenkomst & beleid Afdeling Relatiebeheer 010 2 466 433 contractering.huisartsenzorg@stadholland.nl
Declaraties Afdeling declaraties 010 2 466 424

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor zorg op de centrale huisartsenpost.

Contracteerbeleid 2018

Stad Holland/DSW streeft naar een landelijke dekkingsgraad door een zo breed mogelijke landelijke contractering. Hierdoor kunnen verzekerden voor behandeling in principe overal in Nederland terecht.

Zorg geleverd door huisartsenposten is non-concurrentieel en wordt in heel Nederland gecontracteerd. Per regio contracteren de twee zorgverzekeraars die het grootste aandeel aan verzekerden hebben de zorg mede namens de andere zorgverzekeraars. Stad Holland/DSW contracteert deze zorg samen met CZ in voor de regio Delfland/Oostland en Westland en samen met Zilveren Kruis voor de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Kwaliteit

Wij kopen voor onze verzekerden zorg in bij zorgaanbieders die kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg bieden. Daartoe sluiten we overeenkomsten. In de overeenkomsten die we met zorgaanbieders afsluiten maken wij kwaliteitsafspraken over o.a.; gebruik van beroepsspecifieke richtlijnen en standaarden, samenwerking, kwaliteit van medewerkers die onder de verantwoordelijkheid werken van de huisarts en kwaliteitsindicatoren.

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen zorgaanbieders ons voorleggen via e-mailadres contractering.msz@stadholland.nl. U dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten u verwacht.

Vergoedingen

Basisverzekering

De zorg die wordt geleverd op de huisartsenpost valt onder de basisverzekering.

Beleidsregel

Op de website van de NZa vindt u de beleidsregel BR/CU-7003.

Tarieven

De tarieven voor huisartsenposten worden landelijk vastgesteld door de NZa. Een update van de tarieven vindt u elke maand op de website van de NZa.

Declaraties

Gecontracteerde zorgverleners

Declaraties van huisartsen worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als Stad Holland voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert.
Voor het elektronisch verwerken van declaraties is {KorteNaam} aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

  • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
    Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij {KorteNaam} identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
  • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
    VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 

Betaling

Als u een overeenkomst met Stad Holland sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Niet gecontracteerd

Indien u geen contract met ons heeft, kunt u niet (elektronisch) bij ons declareren. U dient uw nota mee te geven aan onze verzekerde. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen. Deze nota zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".

Overeenkomst

Landelijk is door Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Huisartsenposten Nederland een overeenkomst opgesteld. Onderstaand vindt u deze overeenkomst inclusief de overeengekomen kwaliteitsindicatoren.