Eerstelijnsverblijf

Inkoop 2019

Voor inkoopjaar 2019 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visies op zorg goed samengaan. Stad Holland/DSW  koopt Eerstelijnsverblijf mede namens a.s.r. in voor 2019.

Voorwaarden

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. Stad Holland/DSW  vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

 • de aanbieder beschikt over een WTZi-toelating, waaruit blijkt dat de aanbieder minimaal toegelaten is voor de functie verblijf en behandeling;
 • de aanbieder draagt zorg voor een intensieve samenwerking tussen de Specialist oudergeneeskunde(SO) en de huisarts ten behoeve van kwalitatieve zorg aan de cliënt;
 • de indicatie voor ELV wordt gesteld overeenkomstig het afwegingsinstrument ELV, zoals opgesteld door Verenso;
 • de zorg is doelmatig en efficiënt (gepast gebruik);
 • de zorg wordt geleverd conform de meest recente behandelkaders van Verenso.

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens Stad Holland/DSW  alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan Stad Holland/DSW  gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

 

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Inkoopwijze

Stad Holland/DSW  heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar inkoopelv@stadholland.nl.

Innovatie

Stad Holland/DSW  vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg.

Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres inkoopelv@stadholland.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Speerpunten

Stad Holland/DSW  heeft voor 2019 drie speerpunten benoemd voor de ELV.

1. Keten ouderenzorg
Het beleid van de overheid is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning door het sociaal netwerk, huisartsen, wijkverpleging, gemeenten, andere instellingen en professionals is dan noodzakelijk. De ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen is geregeld in diverse wetten, uitgevoerd door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. DSW wil verzekerden zo goed mogelijk voorzien van de juiste zorg op de juiste plek en zet daarom verder in op ketensamenwerking rondom de verzekerde met als doel efficiënte zorg waarmee de cliënten zo stabiel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

2. Doorstroom
Stad Holland/DSW  wilt cliënten zo goed mogelijk voorzien van de juiste zorg op de juiste plek. Daarom zal in 2019 geïnvesteerd worden in een snelle en vlotte doorstroom van cliënten. Op deze wijze wilt DSW bereiken dat de cliënten in het bed liggen die past bij hun zorgvraag en de bedden gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn. .

3. Doelmatigheid
Stad Holland/DSW  wil de ELV nog doelmatiger inrichten. Onder meer door zich in te zetten de ligduur in de ELV te verkorten waar mogelijk. .

Tijdspad zorginkoop 2019

Fase Wie Wanneer
Voorstel Stad Holland aan aanbieder met omzetplafond Stad Holland mede namens a.s.r. Augustus/september 2018
Contractering aanbieders met prijsafspraak Stad Holland mede namens a.s.r. Augustus/september 2018
Contractering aanbieders met Omzetplafond Stad Holland mede namens a.s.r. September/oktober 2018
Contractering afronden Stad Holland mede namens a.s.r.  November 2018
Publicatie gecontracteerde aanbieders op de website Stad Holland mede namens a.s.r. 12 November 2018

Stad Holland verwacht dat getekende overeenkomsten na verzending zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken ondertekend retour ontvangen worden.

Contactgegevens

Vragen over Wie Contactgegevens
Proces overeenkomst Afdeling overeenkomsten 010-2422 609 of overeenkomsten@stadholland.nl
Inhoud overeenkomst Team inkoop Care 010-2422 760 of contractering.elv@stadholland.nl
Declaraties Afdeling declaraties 010-2466 512 of info@stadholland.nl

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor het Eerstelijnsverblijf.

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf (ELV) 2018

Voor inkoopjaar 2018 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. Stad Holland/DSW koopt Eerstelijns verblijf mede namens a.s.r. in voor inkoopjaar 2018

Voorwaarden

Voor 2018 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

 • de aanbieder beschikt over een WTZi-toelating, waaruit blijkt dat de aanbieder minimaal toegelaten is voor de functie verblijf en behandeling;
 • de aanbieder draagt zorg voor een intensieve samenwerking tussen de Specialist oudergeneeskunde(SO) en de huisarts ten behoeve van kwalitatieve zorg aan de cliënt;
 • de indicatie voor ELV wordt gesteld overeenkomstig het afwegingsinstrument ELV, zoals opgesteld door Verenso;
 • de zorg wordt geleverd conform de meest recente behandelkaders van Verenso.

Stad Holland/DSW heeft toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle aanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Voor wat betreft het proces onderscheidt Stad Holland/DSW de volgende categorieën aanbieders:

In 2017 gecontracteerde aanbieder voor ELV
Deze aanbieder heeft in 2017 een overeenkomst ELV gehad. Stad Holland/DSW benadert deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2018. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Nieuwe aanbieder:
Met deze aanbieder heeft Stad Holland/DSW geen overeenkomst ELV 2017 gesloten.

Kwaliteit

Kwaliteit is volgens Stad Holland/DSW iets dat alleen vastgesteld kan worden door de beroepsgroep. Stad Holland/DSW sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit. In onze contracten wordt aangesloten bij beroeps specifieke richtlijnen en standaarden. Alleen indien door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten bestaan worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan Stad Holland/DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;
 • Tevens dient de zorgaanbieder er voor te zorgen dat de zorgverleners onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijven beschikken over de kennis en kunde die voor goede zorgverlening noodzakelijk zijn.

  Innovatie

  Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Om echt tot vernieuwing te komen is draagvlak van de betrokkenen onontbeerlijk. Alleen als de betrokkenen geloven in de vernieuwing en zelf invloed hebben op de invulling heeft een innovatie kans van slagen. Innovatie dient te leiden tot verbetering van de zorg. Om een innovatie te laten slagen en daadwerkelijk te implementeren, dient de vernieuwing zichzelf terug te verdienen.

  Speerpunten

  Stad Holland Zorgverzekeraar heeft voor 2018 twee speerpunten benoemd voor de ELV.

  Doorstroom
  Stad Holland/DSW wil cliënten zo goed mogelijk voorzien van de juiste zorg op de juiste plek. Daarom zal in 2018 geïnvesteerd worden in een snelle en vlotte doorstroom van cliënten. Op deze wijze wil Stad Holland/DSW bereiken dat de cliënten in het bed liggen die past bij hun zorgvraag en de bedden gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn.

  Doelmatigheid
  Stad Holland/DSW wil de ELV nog doelmatiger inrichten. Onder meer door zich in te zetten de ligduur in de ELV te verkorten waar mogelijk.

  Aanvraagformulier verlenging verblijf

  Van de Zorgaanbieder wordt verwacht dat er doelmatige en passende zorg geleverd wordt. Mocht het verblijf toch langer duren dan drie maanden dan moet er toestemming gevraagd worden bij de Zorgverzekeraar. U kunt dit doen doen door het aanvraagformulier in te vullen en toe te sturen t.a.v. de medisch adviseur.

  Vergoedingen

  Indien u geen contract met ons heeft, kunt u niet (elektronisch) bij ons declareren. U dient uw nota mee te geven aan onze verzekerde. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen.

  Declaraties

  Gecontracteerde zorgaanbieders
  Declaraties van Eerstelijnsverblijf worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als Stad Holland voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert. Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

  Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

  • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
   Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij Stad Holland identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
  • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
   VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 
  • Betaling

   Als u een overeenkomst met Stad Holland sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

   Controles

   Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiële controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

   "onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".