Hulpmiddelen

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar hulpmiddelenleveranciers. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor hulpmiddelenleveranciers.

Contractering 2019

Voor 2019 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg goed samengaan. Stad Holland/DSW contracteert een gedeelte van de hulpmiddelen mede namens a.s.r. voor 2019.

Voorwaarden

Stad Holland/DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

 • Voor de meeste gecontracteerde leveranciers is certificering bij SEMH, StAr, ISO, NUVO sectie Low Vision keurmerk of ANKO een onderdeel van de overeenkomst. De eisen voor kwaliteit zijn beschreven per hulpmiddelengroep. Vanwege de grote diversiteit aan hulpmiddelen zijn deze eisen op te vragen bij de afdeling Zorgcontractering Hulpmiddelen.
 • Bij een aantal hulpmiddelengroepen is opgenomen dat er conform (ZN)protocollen, richtlijnen en/of hulpmiddelenkompassen wordt gewerkt.
 • DSW hanteert een breed contracteerbeleid m.u.v. hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed.

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens Stad Holland/DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit Stad Holland/DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Wijze van contracteren

Stad Holland/DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar overeenkomsten@stadholland.nl. Wij ontvangen graag uw AGB code, kopie van eventuele certificering en voor welke hulpmiddelengroep u een contract wilt ontvangen.

Indien u een contract heeft ontvangen, kunt u het getekende contract zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken, mailen naar overeenkomsten@stadholland.nl of per post sturen naar:

DSW t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg.

Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.hulpmiddelen@stadholland.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Tijdspad zorgcontractering 2019

Wat Wie Wanneer
Publiceren Contracteerbeleid 2019 Stad Holland mede namens a.s.r.
1 april 2018
Contracteringsgesprekken 2019 Stad Holland mede namens a.s.r.& Zorgaanbieders Juli-september
Contracten versturen Stad Holland mede namens a.s.r. September-oktober 
Publicatie gecontracteerde partijen op de website  Stad Holland mede namens a.s.r. 12 november 2019

Wij versturen contracten voor hulpmiddelen altijd met prijsafspraken inclusief btw. In het kader van administratieve lastenverlichting in combinatie met de door het kabinet voorgenomen wijziging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% hebben we gewacht met versturen van overeenkomsten 2019 omdat wij slechts eenmaal een overeenkomst willen aanbieden. Aangezien het officiële besluit over btw-verhoging helaas nog op zich laat wachten, hebben wij ervoor gekozen om niet langer te wachten met het versturen van onze overeenkomsten. Wij hebben door onze afwachtende houding enige vertraging opgelopen waardoor de overeenkomsten helaas wat later zijn, dan wij in bovenstaande tabel hebben vermeld. Alle contracten zijn in november - medio december 2018 aangeboden aan de leveranciers.

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procesovereenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 606 of overeenkomsten@stadholland.nl
Inhoud overeenkomst, beleid en zorgcontractering Afdeling Relatiebeheer 010 2 466 550 of contractering.hulpmiddelen@stadholland.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 443 

Contracteerbeleid 2018

Voor 2018 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. Stad Holland/DSW zal voor het grootste gedeelte de Hulpmiddelen mede namens a.s.r. contracteren.

Voorwaarden en kwaliteit

Stad Holland/DSW sluit wat betreft kwaliteit aan bij de binnen de beroepsgroep gebruikelijke kwaliteitseisen en standaarden. In de overeenkomsten die we met zorgaanbieders afsluiten maken wij kwaliteitsafspraken over onder andere gebruik van beroepsspecifieke richtlijnen en standaarden, overleg en samenwerking en kwaliteit van medewerkers.

Onderstaand staan de voorwaarden die Stad Holland/DSW stelt aan een contract.

Voorwaarden

 • De eisen voor kwaliteit zijn beschreven in contracten per hulpmiddelengroep. Voor de meeste gecontracteerde leveranciers is certificering bij SEMH, StAr, ISO, NUVO sectie Low Vision keurmerk en ANKO een onderdeel van de overeenkomst;
 • Bij een aantal hulpmiddelengroepen is opgenomen dat er conform (ZN)protocollen, richtlijnen en/of hulpmiddelenkompassen wordt gewerkt;
 • Stad Holland hanteert een breed contracteerbeleid m.u.v. hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed.

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kan de zorgaanbieder aan Stad Holland/DSW voorleggen via e-mailadres contractering.hulpmiddelen@stadholland.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht. Innovatie dient te leiden tot verbetering van de zorg. Om een innovatie te laten slagen en daadwerkelijk te implementeren, dient de vernieuwing zichzelf terug te verdienen.

Wijze van contracteren

De contractering van hulpmiddelenleveranciers verloopt via de email. De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op de ervaringen in het voorgaande jaar en de kwalificatie die bij Vektis is aangegeven. Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u dit aanvragen via onze afdeling Overeenkomsten overeenkomsten@stadholland.nl. Wij ontvangen graag uw AGB code, kopie van eventuele certificering en voor welke hulpmiddelengroep u een contract wilt ontvangen.

Indien u een contract heeft ontvangen, kunt het getekende contract mailen naar overeenkomsten@stadholland.nl of per post sturen naar: Stad Holland/DSW t.a.v. afdeling Overeenkomsten Postbus 173 3100 AD Schiedam

Vergoedingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de Regeling zorgverzekering in het algemeen bepaald welke medische hulpmiddelen onder welke voorwaarden en bij welke medische indicaties op grond van de Zorgverzekeringswet en het Besluit zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking komen. Daarbij is op grond van de Zorgverzekeringswet en het Besluit zorgverzekering aan zorgverzekeraars overgelaten om nadere voorwaarden met betrekking tot de toegang tot de hulpmiddelenzorg vast te stellen. Stad Holland heeft in zijn nadere voorwaarden in het hulpmiddelenreglement 2018 vastgelegd. Voor enkele hulpmiddelen geldt dat een machtiging vooraf noodzakelijk is.

Voor bepaalde hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of een bijdrage omdat sprake is van een maximale vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze bijdragen komen (deels) ten laste van de aanvullende verzekering en vindt u in ons vergoedingenoverzicht.

Tarieven

De meeste tarieven van hulpmiddelen zijn vrij onderhandelbaar tussen zorgverzekeraar en hulpmiddelenleverancier.

Niet-gecontracteerde zorg

In het geval er geen overeenkomst is, vergoedt Stad Holland na ontvangst van de verzekerdennota, de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding, mits de hulpmiddelenleverancier gecertificeerd is. Dit kan betekenen dat uw klant/patiënt geen volledige vergoeding van de nota krijgt.

Eigen bijdrage

Het beleid van Stad Holland ten aanzien van het innen van eigen bijdragen is er op gericht dat de leverancier de eigen bijdrage zelf int bij de cliënt. Wij kiezen hier bewust voor, omdat de eigen bijdrage bedoeld is als drempelfunctie. Indien de verzekeraar de eigen bijdrage verrekent met de cliënt, dan is er volgens ons veel minder bewustwording van zorgconsumptie.

Declaraties

Gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers

Declaraties van hulpmiddelenleveranciers worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel de hulpmiddelenleverancier als Stad Holland voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij Stad Holland identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 

Betaling

Als u een overeenkomst met Stad Holland sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Niet-gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers

Indien u geen overeenkomst met ons heeft, kunt u niet (elektronisch) bij ons declareren. U dient uw nota mee te geven aan onze verzekerde. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen. Stad Holland vergoedt de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding, mits de hulpmiddelenleverancier gecertificeerd is. Dit kan betekenen dat uw klant/patiënt geen volledige vergoeding van de nota krijgt.