Mondzorg

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de mondzorg.

Inkoopbeleid mondzorg 2018

Kwaliteit en voorwaarden

Kwaliteit kan volgens Stad Holland/DSW alleen vastgesteld worden door de beroepsgroep. Stad Holland/DSW sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit, zoals bij beroepsspecifieke richtlijnen en standaarden. Door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten worden als vanzelfsprekend aangenomen.

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg. Inkoopwijze Stad Holland/DSW voert geen actief inhoudelijk inkoopbeleid voor tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten. Wel kunnen deze zorgverleners elektronisch declareren via VECOZO. Wij streven naar een betalingstermijn van 15 dagen bij maandelijks declareren. Voor elektronische declaraties via derden (factoringmaatschappijen) is de betalingstermijn 30 dagen. De contractering van kaakchirurgen loopt via de inkoop medisch specialistische zorg.

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 475 of info@stadholland.nl
Aanvragen machtigingen Afdeling Declaraties tandheelkunde@stadholland.nl

Vergoedingen in 2018

Zoals verzekerden van ons gewend zijn, vergoedt Stad Holland Zorgverzekeraar in 2018 voor de meest voorkomende tandheelkundige verrichtingen 100% van het NZa-tarief. Dit betreft onder andere controles, gebitsreiniging, foto’s, vullingen en extracties. Voor een deel van deze verrichtingen hebben we een maximumaantal opgenomen in de polisvoorwaarden.

Geen nieuwe overeenkomst tandheelkunde

Wij versturen geen contracten voor 2018. De mogelijkheid om elektronisch te declareren is in 2018 niet langer gekoppeld aan de aanwezigheid van een overeenkomst.

Tandartsen/Orthodontisten

Declareren in 2018

Wanneer u in 2018 elektronisch declareert via VECOZO streven wij naar een betalingstermijn van 15 dagen bij maandelijks declareren. Voor elektronische declaraties via derden (factoringmaatschappijen) blijft de betalingstermijn onveranderd 30 dagen.

Doorwijzing naar een (niet-gecontracteerde) ZBC kaakchirurgie
Vanaf 2013 zal voor de niet-gecontracteerde ZBC’s kaakchirurgie geen volledige vergoeding meer plaatsvinden, maar maximaal de door ons vastgestelde marktconforme vergoeding. Dit kan betekenen dat een patiënt geen volledige vergoeding van de nota krijgt. Wij maken via de website bekend met welke ZBC’s  een overeenkomst is gesloten.

Elementnummer en behandelaar in de declaratie

Tot slot melden wij nog dat de NZa in de Regeling mondzorg heeft vastgelegd dat zorgaanbieders verplicht zijn om het elementnummer (indien van toepassing) op te nemen in de declaratie. Daarnaast worden eisen gesteld aan de correcte weergave van de AGB-code van de behandelaar bij de declaratieregel (NZa, deel 2: artikel 10 lid 3). Wanneer de behandelaar niet op de nota is vermeld, kan uw declaratie niet in behandeling worden genomen.

Implantologie 2018

Maximale vergoeding implantologie 1 januari 2018 tot 1 januari 2019:

Implantologie 2017

Maximale vergoeding implantologie 1 januari 2017 tot 1 januari 2018: