Zintuiglijk Gehandicaptenzorg

Inkoop 2019

Voor inkoopjaar 2019 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan.

Stad Holland/DSW koopt Zintuiglijke gehandicaptenzorg mede namens a.s.r. in 2019.

Voorwaarden

Stad Holland/DSW contracteert “breed”. Stad Holland/DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

 • Toelating WTZi, waaruit blijkt dat een zorgaanbieder ZG mag leveren en aantoonbaar voldoet aan de vereisten voor deze toelating. Op grond van het uitvoeringsbesluit WTZi dient een zorgaanbieder van ZG te beschikken over een toelating voor behandeling (artikel 1.2 Uitvoeringsbesluit WTZi nummer 21);
 • de zorgaanbieder voldoet aan de eisen van bekwaamheid volgens de bestuursverklaring; ;
 • de zorgaanbieder werkt volgens de geldende beroepsstandaarden en –protocollen; ;
 • de zorgaanbieder moet in 2019 sturen op volume van geleverde zorg per verzekerde in zorg;
 • De zorgaanbieder heeft een samenwerkingsrelatie met het sociale domein binnen de gemeenten waar de zorgaanbieder actief is;
 • De zorgaanbieder voldoet aan het kwaliteitskader van de ZG en werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit).

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens Stad Holland/DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit Stad Holland/DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Inkoopwijze

Stad Holland/DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar contractering.zg@stadholland.nl.

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg.

Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres inkoopzg@stadholland.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Speerpunt

Zintuiglijk gehandicaptenzorg dient gepast ingezet te worden, waarbij de zorg doelmatig en efficiënt wordt ingezet. Indien de zorgvraag van de cliënt beantwoord kan worden in de eerste lijn, gaan wij ervan uit dat er passende zorg geboden wordt.

Tijdspad zorginkoop 2018

Fase Wie Wanneer
Voorstel Stad Holland aan aanbieder met omzetplafond Stad Holland mede namens a.s.r. Augustus/september 2018
Contractering aanbieders met Prijsafspraak Stad Holland mede namens a.s.r. Augustus/september 2018
Contractering aanbieders met Omzetplafond Stad Holland mede namens a.s.r. September/oktober 2018
Contracteringafronden Stad Holland mede namens a.s.r. November 2018
Publicatie gecontracteerde aanbieders op de website Stad Holland mede namens a.s.r. 12 november 2018

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Proces overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 609 of overeenkomsten@stadholland.nl 
Inhoud overeenkomst Team Inkoop Care 010 2 422 705 of contractering.zg@stadholland.nl  
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 423 of info@stadholland.nl
Beleid Team Inkoop Care 010 2422 705 of contractering.zg@stadholland.nl  

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de extramurale behandeling voor zintuiglijk gehandicapten.

Inkoopbeleid 2018

Voor inkoopjaar 2018 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. Stad Holland/DSW koopt Zintuiglijk gehandicaptenzorg mede namens a.s.r. in voor inkoopjaar 2018.

Voorwaarden

Voor 2018 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

 • Toelating WTZi, waaruit blijkt dat een zorgaanbieder ZG mag leveren en aantoonbaar voldoet aan de vereisten voor deze toelating. Op grond van het uitvoeringsbesluit WTZi dient een zorgaanbieder van ZG te beschikken over een toelating voor behandeling (artikel 1.2 Uitvoeringsbesluit WTZi nummer 21);
 • de zorgaanbieder voldoet aan de eisen van bekwaamheid volgens de bestuursverklaring;
 • de zorgaanbieder werkt volgens de geldende beroepsstandaarden en –protocollen;
 • de zorgaanbieder moet in 2018 sturen op volume van geleverde zorg per verzekerde in zorg;
 • De zorgaanbieder heeft een samenwerkingsrelatie met het sociaal domein binnen de gemeenten waar de zorgaanbieder actief is;
 • De zorgaanbieder voldoet aan het kwaliteitskader van de ZG en werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit).

Stad Holland/DSW heeft toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Voor wat betreft het proces onderscheidt Stad Holland/DSW de volgende categorieën aanbieders:

 1. In 2017 gecontracteerde zorgaanbieder ZG:
  Met deze aanbieder heeft Stad Holland/DSW een Overeenkomst ZG 2017 gesloten. Stad Holland/DSW benadert deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2018. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.
 2. Nieuwe zorgaanbieder:
  Met deze aanbieder heeft Stad Holland/DSW geen Overeenkomst ZG 2017 gesloten.
 3. Mocht u een nieuwe aanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen via inkoopzg@stadholland.nl.

Kwaliteit

Kwaliteit is volgens Stad Holland/DSW iets dat alleen vastgesteld kan worden door de beroepsgroep. Stad Holland/DSW sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit. In onze contracten wordt aangesloten bij beroeps specifieke richtlijnen en standaarden. Alleen indien door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten bestaan worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan Stad Holland/DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap

Tevens dient de zorgaanbieder er voor te zorgen dat de zorgverleners onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijven beschikken over de kennis en kunde die voor goede zorgverlening noodzakelijk zijn.

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Speerpunt

Stad Holland/DSW heeft de substitutie van ZG naar eerstelijnszorg benoemd als speerpunt voor 2018. Zintuiglijk gehandicaptenzorg dient gepast ingezet te worden, waarbij de zorg doelmatig en efficiënt wordt ingezet. Indien de zorgvraag van de cliënt beantwoord kan worden in de eerste lijn, gaan wij ervan uit dat deze substitutie plaatsvindt. Stad Holland/DSW zal hier in 2018 op monitoren.

Tijdspad zorginkoop 2018

Fase Wie Wanneer
Informeren omzetplafondaanbieders Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. Juli 2017
Voorstel Stad Holland/DSW aan aanbieder met omzetplafond Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. Augustus 2017
Contractering aanbieders met Prijsafspraak Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. Juli/Augustus 2017
Contractering aanbieders met Omzetplafond Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. September 2017
Contractering afronden Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. November 2017
Publicatie gecontracteerde aanbieders op de website Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. 12 november 2017

Stad Holland/DSW verwacht dat een overeenkomst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, getekend aan haar wordt geretourneerd.

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Proces overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 609 of overeenkomsten@stadholland.nl 
Inhoud overeenkomst Team Inkoop Care 010 2 422 705 of inkoopzg@stadholland.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 423 of info@stadholland.nl
Beleid Team Inkoop Care 010 2422 705 of inkoopzg@stadholland.nl

Vergoedingen

Gecontracteerde zorgverleners

Declaraties van aanbieders worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als Stad Holland voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?
 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij Stad Holland identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 

Betaling

Als u een overeenkomst met Stad Holland heeft, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Niet gecontracteerd

Indien u geen contract met ons heeft, kunt u niet (elektronisch) bij ons declareren. U dient uw nota mee te geven aan onze verzekerde. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen.

Tarieven

Stad Holland contracteert zintuiglijk gehandicaptenzorg, waar tarieven een onderdeel van zijn.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".