Wijkverpleging

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de wijkverpleging.

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2019

Voor inkoopjaar 2019 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visies op zorg goed samengaan. Stad Holland/DSW  koopt Wijkverpleging mede namens a.s.r. in voor 2019.

Voorwaarden

Stad Holland/DSW contracteert “breed”. Stad Holland/DSW  vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

 • de aanbieder beschikt over een WTZi-toelating, waaruit blijkt dat de aanbieder wijkverpleegkundige zorg mag leveren en aantoonbaar voldoet aan de vereisten voor deze toelating;
 • de aanbieder handelt volgens de landelijk geldende principes van goed bestuur en toezicht;
 • De aanbieder heeft een kwaliteitskeurmerk voor de zorg dat landelijk en/of internationaal erkend is;
 • de aanbieder beschikt over een Vecozo certificaat ten behoeve van de contractering;
 • afhankelijk van het type en de hoeveelheid zorg die de aanbieder wil leveren, beschikt de aanbieder over voldoende gekwalificeerd personeel. Bij persoonlijke verzorging dient minimaal niveau 3 of een vergelijkbaar deskundigheidsniveau te worden ingezet en bij verpleging minimaal niveau 3 IG of een vergelijkbaar deskundigheidsniveau;
 • de aanbieder heeft verpleegkundige(n) niveau 5 in dienst, zodat tijdig indicaties kunnen worden gesteld voor cliënten die in zorg zijn dan wel in zorg komen en evaluaties kunnen worden uitgevoerd;
 • de aanbieder heeft als uitgangspunt dat de verpleegkundige bij de indicatiestelling volgens het normenkader van de V&VN, dan wel een nieuw ontwikkelde richtlijn werkt.

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens Stad Holland/DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit Stad Holland/DSW  daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Inkoopwijze

Stad Holland heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe, bij voorkeur voor 1 september a.s., doen door het aanvraagformulier ingevuld retour te sturen naar contractering.wijkverpleging@stadholland.nl.

ZZP-ers

Gezien de voorwaarden die wij stellen en gelet op de geldende wet- en regelgeving kunnen ZZP-ers uitsluitend in aanmerking komen voor een overeenkomst indien zij zich als coöperatie of samenwerkingsverband aanmelden voor een overeenkomst.

DSW hanteert geen betaalovereenkomsten. Indien een aanbieder geen contract wil afsluiten c.q. niet in aanmerking komt voor een contract in 2019, kan de zorg geleverd worden als niet-gecontracteerde zorg. Dat houdt in dat de nota door de verzekerde bij ons moet worden ingediend. In onze polisvoorwaarden is terug te lezen onder welke voorwaarden de zorg wordt vergoed.

Innovatie

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg.

Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.wijkverpleging@dsw.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Speerpunten

Stad Holland/DSW  heeft voor 2019 drie speerpunten benoemd voor Wijkverpleging:

Afstemming in de keten:

Het beleid van de overheid is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning door het sociaal netwerk, huisartsen, wijkverpleging, gemeenten, andere instellingen en professionals is dan noodzakelijk. De ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen is geregeld in diverse wetten, uitgevoerd door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. DSW wil verzekerden zo goed mogelijk voorzien van de juiste zorg op de juiste plek en zet daarom verder in op ketensamenwerking rondom de verzekerde met als doel efficiënte zorg waarmee de verzekerden zo stabiel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Casemanagement Dementie:

Vanwege de landelijke aandacht voor dementiezorg en het feit dat er geen eenduidige invulling van casemanagement dementie lijkt te zijn, benoemt Stad Holland/DSW  casemanagement dementie als specifiek speerpunt. DSW ziet casemanagement dementie als aanvulling op afstemming/coördinatie door de wijkverpleegkundige, voor zover de zorgbehoefte van de verzekerde complex is en reguliere afstemming tussen betrokken zorgverleners niet meer afdoende is om de complexe situatie het hoofd te kunnen bieden. Het is aan de wijkverpleegkundige om te oordelen of de noodzakelijke coördinatie de eigen expertise overstijgt, waardoor een casemanager ingezet moet worden.

Omdat de Wmo en de Wlz eveneens een belangrijke rol spelen binnen de dementiezorg, zal Stad Holland/DSW  in 2019 verder inzetten op het positioneren en organiseren van de dementiezorg, ook over de domeinen heen.

Administratieve lastenverlichting:

Om zorgaanbieders zo effectief mogelijk zorg te laten leveren, beperkt DSW de administratieve lasten tot een minimum. Dat betekent dat bestaande aanbieders geen offerte hoeven in te dienen voor de inkoop 2019 en dat Stad Holland/DSW  in principe geen aanvullende informatie opvraagt.

Tijdspad zorginkoop 2019

Fase Wie Wanneer
Voorstel Stad Holland aan aanbieder met omzetplafond Stad Holland mede namens a.s.r. Augustus/september 2018
Contractering aanbieders met Prijsafspraak Stad Holland mede namens a.s.r. Augustus/september 2018
Contractering aanbieders met Omzetplafond Stad Holland mede namens a.s.r. Oktober 2018
Contractering afronden Stad Holland mede namens a.s.r. November 2018
Publicatie gecontracteerde aanbieders op de website Stad Holland mede namens a.s.r. 12 november 2018

 

Contactgegevens

Vragen over Wie Contactgegevens
Procesovereenkomst  Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 606 of overeenkomsten@stadholland.nl 
Inhoud overeenkomst, beleid en zorginkoop Afdeling Zorginkoop 010 2 422 741 of contractering.wijkverpleging@stadholland.nl  
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 512 of info@stadholland.nl

 

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Voor inkoopjaar 2018 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. Stad Holland/DSW koopt wijkverpleging namens a.s.r. in voor inkoopjaar 2018.

Voorwaarden

Voor 2018 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde voorwaarden moet worden voldaan:

 • de aanbieder beschikt over een WTZi-toelating, waaruit blijkt dat de aanbieder wijkverpleegkundige zorg mag leveren en aantoonbaar voldoet aan de vereisten voor deze toelating;
 • de aanbieder voldoet aan de volgende eisen van bekwaamheid;
 • beschikt over een Vecozo certificaat ten behoeve van de contractering;
 • heeft hbo of master-opgeleide verpleegkundige(n) in dienst, zodat tijdig indicaties kunnen worden gesteld voor cliënten die in zorg zijn dan wel in zorg komen en evaluaties kunnen worden uitgevoerd;
 • heeft als uitgangspunt dat de verpleegkundige bij de indicatiestelling volgens het normenkader van de V&VN, dan wel een nieuw ontwikkelde richtlijn werkt.

Stad Holland/DSW heeft toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle aanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Voor wat betreft het proces onderscheidt Stad Holland/DSW de volgende categorieën aanbieders:

 1. In 2017 gecontracteerde aanbieder Wijkverpleging
  Deze aanbieder heeft voor 2017 een overeenkomst Wijkverpleging gesloten met Stad Holland/DSW. Stad Holland/DSW benadert deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2018. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.
 2. Restitutieaanbieder in 2017:
  Deze aanbieder is in 2017 niet door Stad Holland/DSW gecontracteerd, maar heeft wel zorg geleverd aan verzekerden van Stad Holland/DSW, niet zijnde zorg op basis van een PGB. Stad Holland/DSW stuurt deze aanbieder proactief een vragenlijst toe, op basis waarvan beoordeeld zal worden of de aanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst 2018.

  Indien de geleverde zorg niet vergoed is, beschouwt Stad Holland/DSW de aanbieder als nieuwe aanbieder.
 3. Nieuwe aanbieder
  Deze aanbieder heeft geen overeenkomst Wijkverpleging 2017 met Stad Holland/DSW afgesloten en geen zorg in natura geleverd. Een aanbieder die geen overeenkomst Wijkverpleging 2017 heeft en zorg op PGB-basis heeft geleverd, wordt eveneens als nieuwe aanbieder beschouwd. Nieuwe aanbieders kunnen zich aanmelden voor een overeenkomst Wijkverpleging 2018 door het aanvraagformulier ingevuld retour te sturen naar inkoopwijkverpleging@stadholland.nl.
 4. Stad Holland/DSW hanteert geen betaalovereenkomsten. Indien een aanbieder geen contract wil afsluiten c.q. niet in aanmerking komt voor een contract in 2018, kan de zorg geleverd worden als niet-gecontracteerde zorg. Dat houdt in dat de nota door de verzekerde bij ons moet worden ingediend. In onze polisvoorwaarden is terug te lezen onder welke voorwaarden de zorg wordt vergoed.

  Kwaliteit

  Kwaliteit kan volgens Stad Holland/DSW alleen vastgesteld worden door de beroepsgroep. Stad Holland/DSW sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit en bij beroepsspecifieke richtlijnen en standaarden. Door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten worden opgenomen in de contracten.

  Concreet betekent dit dat

  • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan Stad Holland/DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
  • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;
  • de indicatiestelling conform normenkader van de V&VN dient te worden gesteld. Dat houdt onder andere in dat indicaties moeten worden gesteld door hbo of master-opgeleide verpleegkundigen.

  Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat de zorgverleners onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijven beschikken over de kennis en kunde die voor goede zorgverlening noodzakelijk zijn.

  Innovatie

  Stad Holland/DSW stelt zich op het standpunt dat het ontwikkelen van innovatief zorgaanbod in principe onderdeel uitmaakt van het ondernemerschap van een aanbieder. Infrastructuren of technologie komen dan ook niet voor vergoeding in aanmerking. Specifiek voor zorg op afstand/beeldschermcommunicatie geldt dan ook dat uitsluitend de directe zorgtijd voor vergoeding in aanmerking komt.

  In geval van farmaceutische telezorg maakt Stad Holland/DSW een uitzondering. Stad Holland/DSW is bereid om een deel van de infrastructuur/technologie te vergoeden, mits de inzet van farmaceutische telezorg tot een besparing leidt. Stad Holland/DSW verwacht van zorgaanbieders dat zij vóóraf inzichtelijk maken waar deze besparing gerealiseerd wordt. Tevens verwacht Stad Holland/DSW dat een kostprijsberekening wordt overlegd, zodat een passende vergoeding kan worden verstrekt. Voorstellen voor farmaceutische telezorg kunnen worden gestuurd naar inkoopwijkverpleging@stadholland.nl.

  Speerpunten

  Stad Holland Zorgverzekeraar heeft voor 2018 twee speerpunten benoemd voor Wijkverpleging:

  Casemanagement Dementie
  Stad Holland/DSW wil cliënten zo goed mogelijk voorzien van de juiste zorg op de juiste plek. Omdat bij de zorg rondom dementerenden verschillende zorgverleners uit verschillende domeinen betrokken zijn, en casemanagement dementie een belangrijk onderdeel van de zorg vormt, zal in 2018 ingezet worden op het positioneren van casemanagement dementie.

  Administratieve lastenverlichting
  Om zorgaanbieders zo effectief mogelijk zorg te laten leveren, streeft Stad Holland/DSW naar verdere administratieve lastenverlichting.

  Vergoedingen

  De aard, omvang en inhoud en duur(indicatie) van de te leveren wijkverpleging wordt vastgesteld door een niveau 5 verpleegkundige. Ter ondersteuning van de indicatiestelling heeft de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland (V&VN) een normenkader opgesteld. Dit normenkader is een uniform instrument en leidend bij de indicatiestelling. Op die manier wordt de indicatie bij iedere verzekerde op dezelfde wijze gesteld. Indicaties kunnen, afhankelijk van de individuele situatie van de verzekerde, wel per verzekerde verschillen.

  Tarieven

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks maximumtarieven vast in een tariefbeschikking. Stad Holland Zorgverzekeraar kan hier van afwijken. Voor zorg geleverd door niet-gecontracteerde zorgaanbieder vergoedt Stad Holland Zorgverzekeraar tot 100% van het maximum NZa-tarief.

  Declaraties

  Gecontracteerde zorgaanbieders

  Declaratie van zorg is alleen mogelijk als er een zorgplan is. Op het gehele proces is in 2017 en 2018 het declaratieprotocol van toepassing. Dit protocol is onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst Wijkverpleging. Declaraties van wijkverpleegkundige zorg worden elektronisch aangeleverd bij Stad Holland Zorgverzekeraar. Dit is voor zowel zorgaanbieder als Stad Holland Zorgverzekeraar voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert. Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt de zorgaanbieder de declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland Zorgverzekeraar. Vervolgens kan de zorgaanbieder online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland Zorgverzekeraar betaalbaar is gesteld.

  Wat heeft de zorgaanbieder nodig om de declaratie elektronisch aan te leveren?

  • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code) Vektis het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij Stad Holland identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen;
  • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg) VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

  Betaling

  Als de zorgaanbieder een overeenkomst met Stad Holland Zorgverzekeraar sluit, dient de zorgaanbieder elektronisch te declareren. Na ontvangst van de declaratie betaalt Stad Holland Zorgverzekeraar het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 15 kalenderdagen dagen uit.

  Controles

  Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiële controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als: "een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".