Geriatrische revalidatiezorg

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor geriatrische revalidatiezorg.

Inkoop 2019

Voor inkoopjaar 2019 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visies op zorg goed samengaan. Stad Holland/DSW koopt geriatrische revalidatiezorg mede namens a.s.r. in voor 2019.

Voorwaarden

Stad Holland/DSW contracteert “breed”. Stad Holland/DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden namelijk zeer belangrijk. Stad Holland/DSW past geen selectieve inkoop toe. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Onderstaand staat aangegeven welke voorwaarden Stad Holland/DSW stelt aan een Stad Holland/DSWcontracteert “breed”. Stad Holland/DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

 • de aanbieder beschikt over een WTZi-toelating, waaruit blijkt dat de aanbieder minimaal toegelaten is voor de functie verblijf en behandeling;
 • de zorg wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde;
 • de indicatie voor geriatrische revalidatiezorg wordt gesteld overeenkomstig het triage-instrument, zoals opgesteld door Verenso;
 • de zorg is doelmatig en efficiënt (gepast gebruik);
 • de zorg wordt geleverd conform de meest recente behandelkaders van Verenso.
 • de aanbieder beschikt over een Vecozo-certificaat ten behoeve van de contractering.

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens Stad Holland/DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit Stad Holland/DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Inkoopwijze

Stad Holland/DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar inkoopgrz@stadholland.nl.

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg.


Stad Holland/DSW maakt in de geriatrische revalidatiezorg geen gebruik van de mogelijkheid om max-max tarieven af te spreken. Stad Holland/DSW vindt dat binnen het reguliere tarief voldoende ruimte is om te innoveren.

Speerpunt 2019

Het beleid van de overheid is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning door het sociaal netwerk, huisartsen, wijkverpleging, gemeenten, andere instellingen en professionals is dan noodzakelijk. De ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen is geregeld in diverse wetten, uitgevoerd door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. DSW wil verzekerden zo goed mogelijk voorzien van de juiste zorg op de juiste plek en zet daarom verder in op ketensamenwerking rondom de verzekerde met als doel efficiënte zorg waarmee de cliënten zo stabiel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Stad Holland/DSW wil ook in 2019 de GRZ doelmatiger inrichten door onder meer de ligduur in de GRZ te verkorten waar mogelijk en cliënten slechts laten verblijven indien dit nodig is in verband met een behandeling. Daarnaast gaat Stad Holland/DSW zich inzetten om de cliënt tijdig te verplaatsen naar lichtere vormen van zorg, waaronder Eerstelijns verblijf of naar huis.

Aanvragen GRZ

GRZ duurt in zijn geheel niet langer dan 6 maanden. Van de aanbieder wordt verwacht dat er doelmatige en passende zorg geleverd wordt. Als (in bijzondere situaties) de verwachting is dat het verblijf langer dan zes maanden gaat duren, moet er toestemming aangevraagd worden. U kunt dit doen door te mailen naar grzmedischadvies@stadholland.nl In de onderwerpregel kunt u aangeven dat het om GRZ gaat

Tijdspad zorginkoop 2019

Alle zorgaanbieders die in 2018 door Stad Holland/DSW gecontracteerd zijn voor geriatrische revalidatiezorg worden actief benaderd voor een overeenkomst 2019. Deze zorgaanbieders hoeven zelf geen actie te ondernemen.

Fase Wie Wanneer
Voorstel Stad Holland aan aanbieder met omzetplafond Stad Holland, mede namens a.s.r. September/oktober 2018
Contractering aanbieders met Prijsafspraak Stad Holland, mede namens a.s.r. September/oktober 2018
Contractering aanbieders met Omzetplafond Stad Holland, mede namens a.s.r. Oktober 2018
Contractering afronden Stad Holland, mede namens a.s.r. November 2018
Publicatie gecontracteerde aanbieders op de website Stad Holland, mede namens a.s.r. 12 november 2018

Stad Holland/DSW verwacht dat getekende overeenkomsten na verzending zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken ondertekend retour ontvangen worden.

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procesovereenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 609 of overeenkomsten@stadholland.nl 
Inhoud overeenkomst Team Inkoop Care 010 2 422 705 of contractering.grz@stadholland.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 423  of info@stadholland.nl

Inkoopbeleid 2018

Voor inkoopjaar 2018 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. Stad Holland/DSW koopt Geriatrische Revalidatiezorg mede namens a.s.r. in voor inkoopjaar 2018.

Voorwaarden

Voor 2018 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

 • de aanbieder beschikt over een WTZi-toelating, waaruit blijkt dat de aanbieder minimaal toegelaten is voor de functie verblijf en behandeling;
 • de zorg wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde;
 • de indicatie voor geriatrische revalidatiezorg wordt gesteld overeenkomstig het triage-instrument, zoals opgesteld door Verenso;
 • de zorg is doelmatig en efficiënt (gepast gebruik);
 • de zorg wordt geleverd conform de meest recente behandelkaders van Verenso.

Stad Holland/DSW heeft toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle aanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Voor wat betreft het proces onderscheidt Stad Holland/DSW de volgende categorieën aanbieders:

 1. In 2017 gecontracteerde aanbieder geriatrische revalidatiezorg
  Deze aanbieder heeft voor 2017 een overeenkomst geriatrische revalidatiezorg gesloten met Stad Holland. Stad Holland/DSW benadert deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2018. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.
 2. Restitutieaanbieder in 2017:
  Deze aanbieder is in 2017 niet door Stad Holland/DSW gecontracteerd, maar heeft wel zorg geleverd aan verzekerden van Stad Holland. Stad Holland/DSW benadert deze zorgaanbieder proactief, waarna beoordeeld zal worden of de aanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst 2018.
 3. Nieuwe aanbieder
  Deze aanbieder heeft geen overeenkomst geriatrische revalidatiezorg 2017 met Stad Holland/DSW en geen zorg aan verzekerden van Stad Holland/DSW geleverd. Deze zorgaanbieders kunnen zich bij Stad Holland/DSW melden voor een overeenkomst via inkoopgrz@stadholland.nl.

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit is volgens Stad Holland/DSW iets dat alleen vastgesteld kan worden door de beroepsgroep. Stad Holland/DSW sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit. In onze contracten wordt aangesloten bij beroeps specifieke richtlijnen en standaarden. Alleen indien door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten bestaan worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan Stad Holland/DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

Innovatie

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Om echt tot vernieuwing te komen is draagvlak van de betrokkenen onontbeerlijk. Alleen als de betrokkenen geloven in de vernieuwing en zelf invloed hebben op de invulling heeft een innovatie kans van slagen.Innovatie dient te leiden tot verbetering van de zorg. Om een innovatie te laten slagen en daadwerkelijk te implementeren, dient de vernieuwing zichzelf terug te verdienen.

Stad Holland/DSW maakt in de geriatrische revalidatiezorg geen gebruik van de mogelijkheid om max-max tarieven af te spreken. Stad Holland/DSW vindt dat binnen het reguliere tarief voldoende ruimte is om te innoveren.

Speerpunt 2018

Stad Holland/DSW wil in 2018 de GRZ doelmatiger inrichten door onder meer de ligduur in de GRZ te verkorten waar mogelijk en cliënten slechts laten verblijven indien dit nodig is in verband met een behandeling. Daarnaast gaat Stad Holland/DSW zich inzetten om de cliënt tijdig te verplaatsen naar lichtere vormen van zorg, waaronder Eerstelijns verblijf of naar huis.

Vergoedingen

Niet gecontracteerde zorgaanbieders

Voor niet-gecontracteerde zorgverleners geldt het wettelijk maximum tarief.

Declaraties

Gecontracteerde zorgaanbieders

Declaraties van Geriatrische Revalidatie worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als Stad Holland voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert. Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code); Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij Stad Holland identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg); VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met DBC Onderhoud.

Betaling

Als u een overeenkomst met Stad Holland sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".