Voetzorg bij Diabetes Mellitus

Contracteerbeleid Voetzorg bij Diabetes Mellitus

Stad Holland/DSW hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor Voetzorg bij Diabetes Mellitusc

Inkoop 2019

Voor 2019 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visies op zorg goed samengaan. Stad Holland/DSW contracteert Voetzorg mede namens a.s.r. voor 2019. .

Voorwaarden

Stad Holland/DSW contracteert “breed”. Stad Holland/DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVvP,
 • Voldoet aan de inrichtingseisen/kwaliteitseisen van de NVvP,
 • Heeft een samenwerkingsverband met pedicures welke aantoonbaar is,
 • Stelt per cliënt een behandelplan op welke ter eventuele inzage van de zorgverzekeraar beschikbaar is,
 • Deelt het behandelplan voorafgaand aan de behandeling met de verzekerde,
 • Heeft een AGB code (Algemeen Gegevens Beheer code) met zorgsoort 26 (podotherapeut), zowel persoonlijk als een praktijk code,
 • Bent in het bezit van een (geldig) certificaat van VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg)

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens Stad Holland/DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit Stad Holland/DSW  daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan Stad Holland/DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

 

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Wijze van contracteren

Stad Holland/DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar contractering.voetzorg@stadholland.nl

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.voetzorg@stadholland.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Tijdspad zorgcontractering 2019

Fase Wie Wanneer
Publiceren inkoopbeleid Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. 1 april 2018
Aanbiedingsbrief versturen Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. Eind september 2018
Contracten versturen Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. Eind september 2018
Publicatie gecontracteerde partijen op de website Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. 12 november 2018

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Proces overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 602 of overeenkomsten@stadholland.nl  
Inhoud overeenkomst Afdeling Relatiebeheer 010 2 466 299 of contractering.voetzorg@stadholland.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 478  of info@stadholland.nl

Brochures en formulieren

Externe links

Per 1 januari 2016 is de beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg’ in werking getreden. In deze beleidsregel is vastgesteld hoe de aanspraak van voetzorg bij diabetespatiënten is geregeld.

Inkoopbeleid 2018

Voor inkoopjaar 2018 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan Stad Holland/DSW koopt mede namens a.s.r. Voetzorg in voor inkoopjaar 2018.

Voorwaarden en kwaliteit

Stad Holland Zorgverzekeraar sluit wat betreft kwaliteit aan bij de binnen de beroepsgroep gebruikelijke kwaliteitseisen en standaarden. In de overeenkomsten die we met zorgaanbieders afsluiten maken wij kwaliteitsafspraken over onder andere; gebruik van beroep specifieke richtlijnen en standaarden, overleg en samenwerking en kwaliteit van medewerkers.

Onderstaand staat per onderdeel aangegeven welke voorwaarden door Stad Holland/DSW worden gesteld voor een contract.

Voorwaarden

 • U bent als podotherapeut geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVvP,
 • U dient als Podotherapeut te voldoen aan de inrichtingseisen/kwaliteitseisen van de NVvP,
 • U heeft een samenwerkingsverband met pedicures welke aantoonbaar is,
 • U stelt per cliënt een behandelplan welke ter eventuele inzage van de zorgverzekeraar beschikbaar is,
 • U heeft een AGB code (Algemeen Gegevens Beheer code) met zorgsoort 26 (podotherapeut), zowel persoonlijk als een praktijk code,
 • U bent in het bezit van een (geldig) certificaat van VECOZO (VEeilige COmmunicatie in de ZOrg)

Inkoopwijze

Stad Holland/DSW regio
Stad Holland/DSW sluit ten behoeve van de voetzorg bij diabetes mellitus overeenkomsten met podotherapeuten. De overeenkomsten worden per e-mail verstuurd.

De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op gecontracteerde podotherapeuten in het voorgaande jaar.

Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen via de afdeling overeenkomsten. U kunt daarvoor uw registratienummer in het kwaliteitsregister Paramedici mailen naar overeenkomsten@stadholland.nl.

Innovatie

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Om echt tot vernieuwing te komen is draagvlak van de betrokkenen onontbeerlijk. Alleen als de betrokkenen geloven in de vernieuwing en zelf invloed hebben op de invulling heeft een innovatie kans van slagen.

Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres inkoopvoetzorg@stadholland.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Tijdspad zorginkoop 2018

Fase Wie Wanneer
Publiceren inkoopbeleid Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. 1 april 2017
Aanbiedingsbrief versturen Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. Eind september
Contracten versturen Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. Eind september
Eerste rappel Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. Half oktober
Tweede rappel Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. Begin november
Publicatie gecontracteerde partijen op de website Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. 12 november 2017

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procesovereenkomst 2017 Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 606 of overeenkomsten@stadholland.nl 
Inhoud overeenkomst Team Inkoop Care 010 2 422 741 of inkoopvoetzorg@stadholland.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 478  of info@stadholland.nl

Contracteerbeleid

Binnen Stad Holland is de afdeling Zorg verantwoordelijk voor het inkopen van betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Daartoe sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders.

De basis van de zorgverzekeringswet is dat zorgverzekeraars overeenkomsten kunnen sluiten met zorgaanbieders, maar dat verzekerden altijd vrij zijn naar de zorgaanbieder van hun keuze te gaan.

Het sluiten van overeenkomsten is voor alle partijen gunstig:

 1. Zorgaanbieders lopen geen debiteurenrisico en hebben minder administratiekosten;
 2. Verzekerden hoeven geen nota’s rechtstreeks aan de zorgaanbieder te betalen;
 3. Stad Holland heeft minder administratiekosten.

Voorwaarden overeenkomst

Voor de levering van voetzorg bij diabetes mellitus sluiten wij uitsluitend overeenkomsten af met podotherapeuten. Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met Stad Holland dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U bent als podotherapeut geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en lid van de NVvP,
 • U dient als Podotherapeut te voldoen aan de inrichtingseisen/kwaliteitseisen van de NVvP,
 • U heeft een samenwerkingsverband met pedicures welke aantoonbaar is,
 • U heeft een overzicht van behandelplannen welke ter eventuele inzage van de zorgverzekeraar beschikbaar is,
 • U heeft een AGB code (Algemeen Gegevens Beheer code) met zorgsoort 26 (podotherapeut), zowel persoonlijk als een praktijk code,
 • U bent in het bezit van een (geldig) certificaat van VECOZO (VEeilige COmmunicatie in de ZOrg)

Vergoedingen

Zorgprofiel

Vanaf 2015 wordt de vergoeding voor voetzorg aan diabetespatiënten bepaald aan de hand van zorgprofielen in plaats van de voorheen gebruikte Simm’s classificatie. Voor een juiste notaverwerking is het dan ook van belang om voor aanvang van de behandeling, het juiste zorgprofiel vast te stellen (zorgprofiel 0 t/m zorgprofiel 4) [1]. Een zorgprofiel mag uitsluitend worden vastgesteld door huisarts, diabetesverpleegkundige, medisch specialist of podotherapeut en moet op de verwijzing vermeld staan.

[1] Zorgmodule preventie diabetische voetulcera 2014; NVvP i.s.m. Provoet

In onderstaande tabel is opgenomen welke zorgverlener welke zorg mag leveren, in welke situatie, wie er mag declareren en tegen welk tarief.

Zorgprofiel Vergoeding vanuit? Wie mag de zorg leveren? Wie declareert? Prestatiecode Tarief
0 Aanvullende verzekering Zorg; behandelingen Pedicure, medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet en de podotherapeut Verzekerde d.m.v. nota n.v.t. Conform aanvullende verzekering
1 Aanvullende verzekering Zorg; behandelingen Pedicure, medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet en de podotherapeut Verzekerde d.m.v. nota n.v.t. Conform aanvullende verzekering
1 Basis verzekering Zorg; jaarlijks gericht voetonderzoek Medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet en de podotherapeut Medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet en de podotherapeut 9200 € 35,61 per 12 aaneengesloten maanden
2 Basis verzekering Zorg; jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en medisch noodzakelijke diabetische voetbehandelingen Podotherapeut en de medisch pedicure of pedicure met aantekening diabetische voet onder de verantwoordelijkheid van de podotherapeut Podotherapeut* 9201 € 63,30 per kwartaal
3 Basis verzekering Zorg; jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en medisch noodzakelijke diabetische voetbehandelingen Podotherapeut en de medisch pedicure of pedicure met aantekening diabetische voet onder de verantwoordelijkheid van depodotherapeut Podotherapeut* 9202 € 92,32 per kwartaal
4 Basis verzekering Zorg; jaarlijks of meer Podotherapeut en de medisch pedicure of pedicure met Podotherapeut* 9203 € 123,97 per kwartaal

*Bij zorgprofiel 2 tot en met 4 is de podotherapeut te allen tijde hoofdbehandelaar. Een deel van de behandeling kan uitgevoerd worden door de pedicure in opdracht van de podotherapeut. De pedicure dient de geleverde zorg rechtstreeks in rekening te brengen bij de podotherapeut zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar of verzekerde/patiënt. Podotherapeuten en pedicures moeten onderling afspreken tegen welk tarief de pedicure deze zorg kan leveren. De pedicure kan bovenop het afgesproken tarief met de podotherapeut, geen extra bijdrage vragen aan de verzekerde/patiënt voor zorg vallend onder het zorgprofiel.

Eigen Risico

Voetzorg bij diabetes mellitus telt niet mee voor het verplicht eigen risico van de verzekerde.

Declaraties

De vergoeding voor de geleverde zorg uit de basisverzekering kan elektronisch bij Stad Holland gedeclareerd worden. Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering kunt u niet elektronisch declareren bij Stad Holland. Hiervoor kunt u de rekening aan de verzekerde meegeven. De verzekerde kan deze nota, afhankelijk van zijn aanvullende verzekering, bij ons indienen. Op de verzekerdennota moeten in ieder geval het zorgprofiel, de behandeldata, de AGB van de behandelaar en het tarief worden vermeld.