Medisch Specialistische Zorg

Contracteerbeleid Medisch Specialistische Zorg 2019

DSW Zorgverzekeraar (DSW) en a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) contracteren vanaf  2018 namens elkaar een aantal zorgaanbieders voor Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Onder MSZ verstaan wij:

 • Ziekenhuizen;
 • Zelfstandig Behandel Centra (ZBC’s);
 • Categorale instellingen (trombosediensten, eerstelijns diagnostische centra, radiotherapie, revalidatie instellingen, audiologische instellingen, dialysecentra en epilepsiecentra).

Omdat wij in het contracteerbeleid MSZ geen onderscheid maken tussen deze instellingen, hebben wij geen apart contracteerbeleid voor bovenstaande instellingen.

Brede contractering

DSW Zorgverzekeraar contracteert ‘breed’. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden namelijk zeer belangrijk. DSW past geen selectieve contractering toe. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan de voorwaarden wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Nieuwe aanbieders voor MSZ nodigen wij uit om onze vragenlijst in te vullen om te bezien of wij komend jaar afspraken kunnen maken. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. De voornaamste voorwaarden zijn:

Algemeen

 • De instelling dient te beschikken over een WTZi-vergunning.
 • De instelling dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • De instelling dient te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.
 • De instelling dient zich jaarlijks te verantwoorden door middel van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.


Continuïteit van zorg

 • Er dienen minimaal 2 BIG geregistreerde medisch specialisten werkzaam te zijn die samen een dienstverband vormen van minimaal 2 FTE.
 • Waarneming bij ziekte of verlof dient gegarandeerd te zijn.
 • De instelling dient een schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraak met een nabijgelegen ziekenhuis te overleggen waarin de samenwerking in geval van calamiteiten is vastgelegd.


Kwaliteit

 • De specialisten dienen conform recente standaarden, protocollen en richtlijnen van de beroepsverenigingen te werken.
 • Incidenten dienen te worden geregistreerd conform het MIP-protocol dat is opgesteld door de MIP-commissie.
 • De patiënttevredenheid dient minimaal jaarlijks door middel van een gevalideerde vragenlijst te worden onderzocht.

Veiligheid

Er dient een goed functionerend veiligheidsmanagement systeem geïmplementeerd te zijn. Deze eisen gelden uiteraard ook voor bestaande aanbieders.

De volledige vragenlijst is op te vragen via contractering.msz@stadholland.nl.

Kwaliteit

DSW sluit zich aan bij dat wat de medische beroepsgroepen als goede zorg kwalificeren als het gaat om volumenormen voor hoogcomplexe zorg, richtlijnen en behandelprotocollen. Daarnaast hanteert DSW de standpunten van het Zorginstituut Nederland met betrekking tot doelmatigheid en stand van wetenschap en praktijk. Wij maken gebruik van gegevens die beschikbaar komen via IGZ, PREM en de transparantiekalender.

Innovaties

DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen onder andere of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen zorgaanbieders voorleggen via e-mailadres contractering.msz@stadholland.nl. U dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten u verwacht.

Intramurale farmacie

Contractering intramurale farmacie valt onder het team inkoop Medisch Specialistische Zorg. Voor wat betreft het specifieke beleid ten aanzien van intramurale farmacie geldt dat de landelijke toename in gebruik van dure- en weesgeneesmiddelen voor financiële druk op het kader medisch specialistische zorg zorgt, waardoor de ruimte voor reguliere medisch specialistische zorg in het gedrang komt. DSW maakt dan ook specifieke afspraken met zorgaanbieders over substitutie, de prijs, het volume, maar ook over het zinnig en zuinig inzetten van deze geneesmiddelen. DSW participeert in het traject gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen van Zorgverzekeraars Nederland en zal samen met andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders één of meerdere dure geneesmiddelen gezamenlijk gaan inkopen, een en ander overeenkomstig de in het kader van de mededingingswet vigerende regelgeving.

Ambulancezorg

Verzekerden die acute zorg nodig hebben, worden tijdig van goede zorg voorzien. Wij conformeren ons aan de landelijke normen in het Referentiekader, de Tijdelijke Wet AmbulanceZorg (TWAZ) en de NZa richtlijnen. Bij het maken van afspraken is het uitgangspunt doelmatige zorg op basis van deze normen. Daarnaast zien wij toe op onder andere spreiding en beschikbaarheid van ambulances en rijtijden. Ambulancezorg wordt in representatie ingekocht. DSW is in de regio Rotterdam Rijnmond tweede marktleider. Samen met eerste marktleider Zilveren Kruis maakt DSW hier afspraken. Bij de overige RAV’s maken andere zorgverzekeraars namens DSW afspraken.

Tijdpad zorgcontractering 2019

In samenwerking met de zorgaanbieders richten wij ons op goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om zinnige en zuinige zorg te realiseren. Om dit te bewerkstelligen hanteren wij een integrale benadering bij het maken van afspraken.

De zorgaanbieder ontvangt medio juli-augustus een uitnodiging, die is voorzien van de contactgegevens van de relatiebeheerder van uw instelling.

Na afronding van het contracteringsoverleg en wederzijdse overeenstemming in Vecozo leggen wij de overeengekomen afspraken vast in de overeenkomst en onze informatiesystemen. Deze overeenkomst is zo kort mogelijk gehouden om daarmee bij te dragen aan een verlaging van de administratieve lasten.Wanneer wij deze overeenkomst getekend retour hebben ontvangen, kan de zorgaanbieder starten met declareren. Onderstaand staan de fasen van contractering en de daaraan gekoppelde termijnen weergegeven.

Tijdpad zorgcontractering 2018

In samenwerking met de zorgaanbieders richten wij ons op goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om zinnige en zuinige zorg te realiseren. Om dit te bewerkstelligen hanteren wij een integrale benadering bij het maken van afspraken.

De zorgaanbieder ontvangt medio juli-augustus een uitnodiging, die is voorzien van de contactgegevens van de relatiebeheerder van uw instelling. Na afronding van het contracteringsoverleg en wederzijdse overeenstemming in Vecozo leggen wij de overeengekomen afspraken vast in de overeenkomst en onze informatiesystemen. Deze overeenkomst is zo kort mogelijk gehouden om daarmee bij te dragen aan een verlaging van de administratieve lasten.Wanneer wij deze overeenkomst getekend retour hebben ontvangen, kan de zorgaanbieder starten met declareren. Onderstaand staan de fasen van contractering en de daaraan gekoppelde termijnen weergegeven.

Na afronding van het contracteringsoverleg en wederzijdse overeenstemming in Vecozo leggen wij de overeengekomen afspraken vast in de overeenkomst en onze informatiesystemen. Deze overeenkomst is zo kort mogelijk gehouden om daarmee bij te dragen aan een verlaging van de administratieve lasten.Wanneer wij deze overeenkomst getekend retour hebben ontvangen, kan de zorgaanbieder starten met declareren. Onderstaand staan de fasen van contractering en de daaraan gekoppelde termijnen weergegeven.

Fase    Wie Wanneer
Uitnodiging Stad Holland en a.s.r. 2019
Stad Holland of a.s.r. juli-augustus 2018
Van contracteringsoverleg tot wederzijds akkoord Stad Holland of a.s.r.   Tot 12 november 2018
Publiceren  gecontracteerde zorgverleners Stad Holland of a.s.r.  
12 november 2018
Administratieve verwerking afspraken Stad Holland of a.s.r.  
31 december 2018

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procedure overeenkomst Afdeling Overeenkomsten overeenkomsten@stadholland.nl of 010 2 466 585
Inhoud overeenkomst & beleid Afdeling Zorgcontractering contractering.msz@stadholland.nl of het telefoonnummer van uw contactpersoon zoals vermeld in de brief bij ons voorstel
Declaraties Afdeling declaraties info@stadholland.nl 010 2 466 423 

Declaraties

Bereikbaarheid

Declaraties van Medisch Specialistisch Zorg worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als DSW voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert. Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt  hier de AGB-code aanvragen
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg); VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Betaling

Als u een overeenkomst met DSW sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".

contracteerbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Stad Holland/DSW en a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) kopen vanaf 2018 namens elkaar in bij zorgaanbieders voor Medisch Specialistische Zorg (MSZ).

Stad Holland/DSW contracteert ‘breed’. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan de voorwaarden wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Stad Holland/DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden namelijk zeer belangrijk. Stad Holland/DSW past geen selectieve contractering toe. Nieuwe aanbieders voor Medisch Specialistische Zorg (MSZ) nodigen wij uit om onze vragenlijst in te vullen om te bezien of wij komend jaar afspraken kunnen maken. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden zoals het beschikken over een WTZi-vergunning. Voor nadere informatie en de vragenlijst kunnen nieuwe aanbieders een e-mail sturen naar contractering.msz@stadholland.nl.

Kwaliteit

Stad Holland/DSW sluit zich aan bij dat wat de medische beroepsgroepen als goede zorg kwalificeren als het gaat om volumenormen voor hoogcomplexe zorg, richtlijnen en behandelprotocollen. Daarnaast hanteert Stad Holland/DSW de standpunten van het Zorginstituut Nederland met betrekking tot doelmatigheid en stand van wetenschap en praktijk. Stad Holland/DSW participeert in het traject gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen van Zorgverzekeraars Nederland en zal samen met andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders één of meerdere dure geneesmiddelen gezamenlijk gaan inkopen, een en ander overeenkomstig de in het kader van de mededingingswet vigerende regelgeving. Wij maken gebruik van gegevens die beschikbaar komen via IGZ, PREM en de transparantiekalender.

Innovaties

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen onder andere of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen zorgaanbieders voorleggen via e-mailadres contractering.msz@stadholland.nl. U dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten u verwacht.

Declaraties

Gecontracteerde zorgaanbieders

Declaraties van medisch specialistisch zorg worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als Stad Holland voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert.
Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij Stad Holland identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

  Betaling

  Als u een overeenkomst met Stad Holland sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

  Controles

  Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiële controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

  "een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".