Huisartsenzorg

Inkoopbeleid huisartsenzorg

Stad Holland/DSW hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huisartsen.

Inkoop 2019

Voor inkoopjaar 2019 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visies op zorg goed samengaan. Stad Holland/DSW volgt de afspraken voor huisartsenzorg buiten onze regio mede namens a.s.r. voor 2019.

Voorwaarden

Stad Holland/DSW contracteert “breed”. Stad Holland/DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

Voorwaarden segment 1

 • Geregistreerd zijn in BIG-register;
 • Verplicht aantal uur bijscholing;
 • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroepspecifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg;
 • In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing;
 • Actief deelnemen aan overlegvormen met collega huisartsen;
 • 24 x 7 bereikbaar voor spoed.

 

Voorwaarden segment 2
De hoofdcontractant:

 • is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners;
 • maakt met zo veel mogelijk zorgverleners afspraken om de keuzevrijheid van verzekerden te bevorderen;
 • is in staat gerichte scholing aan te bieden op het gebied van multidisciplinaire zorg;
 • ondersteunt multidisciplinaire gegevensuitwisseling;
 • is in staat toetsing en benchmarking uit te voeren onder de gecontracteerde zorgverleners met een voldoende grote steekproef voor uitkomsten die generaliseerbaar zijn, met als doel verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg;
 • is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen;
 • biedt zorg die aansluit bij de behoefte in de regio;
 • heeft minimaal 90% van de eerstelijnszorgverleners, werkzaam in het primaire verzorgingsgebied van minimaal 1 ziekenhuis, als onderaannemer gecontracteerd.

 

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens Stad Holland/DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit Stad Holland/DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan Stad Holland/DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;
 • Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Inkoopwijze

DSW regio

Stad Holland/DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar inkoophuisartsenzorg@stadholland.nl

Buiten DSW regio
Buiten de regio volgt Stad Holland/DSW in principe de overeenkomst (bestaande uit segment 1, 2 en 3) van de preferente zorgverzekeraar. Op het moment dat u bij uw preferente zorgverzekeraar aangeeft dat zij de gemaakte afspraken mogen doorsturen, ontvangen wij deze digitaal, u hoeft hier verder niets voor te doen. Indien u er voor kiest om zelf de overeenkomst door te sturen kunt u deze mailen naar huisartscontract@stadholland.nlof per post sturen naar:

Stad Holland/DSW t.a.v. afdeling Overeenkomsten Postbus 173 3100 AD Schiedam

Wanneer u liever direct met Stad Holland/DSW een contract afsluit kunt u zich wenden tot de afdeling zorginkoop via telefoonnummer 010 2 466 433 of een mail sturen naar inkoophuisartsenzorg@stadholland.nl.

Innovaties

DSW regio

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres inkoophuisartsenzorg@stadholland.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Buiten DSW regio
Buiten de regio volgt Stad Holland/DSW in principe de overeenkomst van de preferente zorgverzekeraar, zolang de innovatie aansluit bij het beleid van Stad Holland/DSW.

Speerpunt

Ouderenzorg
Het beleid van de overheid is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning door het sociaal netwerk, huisartsen, wijkverpleging, gemeenten, andere instellingen en professionals is dan noodzakelijk. De ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen is geregeld in diverse wetten, uitgevoerd door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Stad Holland/DSW wil verzekerden zo goed mogelijk voorzien van de juiste zorg op de juiste plek en zet daarom verder in op ketensamenwerking rondom de verzekerde met als doel efficiënte zorg waarmee de verzekerden zo stabiel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Tijdspad zorginkoop DSW regio 2019

Wat Wie Wanneer
Publiceren inkoopbeleid Stad Holland Zorgverzekeraar
1 april 2018
Regionale overleggen Stad Holland Zorgverzekeraar & Zorgaanbieders  Januari-september
Tariefaddenda versturen Stad Holland Zorgverzekeraar
Eind september
Informatie bijeenkomst (wanneer van toepassing) Stad Holland Zorgverzekeraar
Eind september
Publicatie gecontracteerde partijen op de website Stad Holland Zorgverzekeraar 12 november

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Proces overeenkomst Afdeling Overeenkomsten Tel: 010 2 422 601
E-mail: huisartscontract@stadholland.nl
Inhoud overeenkomst Afdeling zorginkoop 010 2 466 235 
E-mail: inkoophuisartsenzorg@stadholland.nl
Declaraties Afdeling declaraties Tel: 010 2 466 484
E-mail: info@stadholland.nl

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huisartsenzorg.

Inkoopbeleid huisartsenzorg 2018

Voor inkoopjaar 2018 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan.

Stad Holland/DSW koopt huisartsenzorg mede namens a.s.r. in voor inkoopjaar 2018.

Voorwaarden segment 1

 • Geregistreerd zijn in BIG-register;
 • Verplicht aantal uur bijscholing;
 • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroepspecifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg;
 • In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing;
 • Actief deelnemen aan overlegvormen met collega huisartsen;

Voorwaarden segment 2

De hoofdcontractant:

 • is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners;
 • maakt met zo veel mogelijk zorgverleners afspraken om de keuzevrijheid van verzekerden te bevorderen;
 • is in staat gerichte scholing aan te bieden op het gebied van multidisciplinaire zorg;
 • is in staat toetsing en benchmarking uit te voeren onder de gecontracteerde zorgverleners met een voldoende grote steekproef voor uitkomsten die generaliseerbaar zijn, met als doel verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg;
 • is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen;
 • biedt zorg die aansluit bij de behoefte in de regio;
 • heeft minimaal 90% van de eerstelijnszorgverleners, werkzaam in het primaire verzorgingsgebied van minimaal 1 ziekenhuis, als onderaannemer gecontracteerd.

Inkoopwijze

Stad Holland/DSW regio

Stad Holland/DSW sluit het contract met de individuele huisarts. De contractering van huisartsenzorg verloopt digitaal via de website www.stadholland.nl/zorgverleners/huisartsenzorg. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat de u beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO. U dient dit certificaat aan te vragen via de website van VECOZO.

De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op gecontracteerde huisartsen in het voorgaande jaar en de kwalificatie die bij Vektis is aangegeven.

Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen door middel van een aanvraagformulier.

Het ingevulde en getekende formulier kunt u mailen naar huisartscontract@stadholland.nl of per post sturen naar:

Stad Holland Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Buiten Stad Holland/DSW regio

Buiten de regio volgt Stad Holland/DSW in principe de overeenkomst van de preferente zorgverzekeraar. Op het moment dat u bij uw preferente zorgverzekeraar aangeeft dat zij de gemaakte afspraken mogen doorsturen, ontvangen wij deze digitaal, u hoeft hier verder niets voor te doen.Indien u er voor kiest om zelf de overeenkomst door te sturen kunt u deze mailen naar huisartscontract@stadholland.nl of per post sturen naar:

Stad Holland/DSW
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Wanneer u liever direct met Stad Holland/DSW een contract afsluit kunt u zich wenden tot de afdeling zorginkoop via telefoonnummer 010 2 466 433 of een mail sturen naar inkoophuisartsenzorg@stadholland.nl.

Kwaliteit

Kwaliteit is volgens Stad Holland/DSW iets dat alleen vastgesteld kan worden door de beroepsgroep. Stad Holland/DSW sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit. In onze contracten wordt aangesloten bij beroeps specifieke richtlijnen en standaarden. Alleen indien door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten bestaan worden deze opgenomen in de contracten.

In de overeenkomsten die we met huisartsen afsluiten maken wij kwaliteitsafspraken over onder andere; gebruik van beroeps specifieke richtlijnen en standaarden, overleg en samenwerking en kwaliteit van medewerkers die onder de verantwoordelijkheid werken van de huisarts.

Vergoedingen

Algemeen

Basisverzekering

De consulten en medische handelingen die uitgevoerd worden door de huisarts en/of de praktijkondersteuner(s) en/of assistentes worden bekostigd vanuit de basisverzekering. Hiervoor betaalt de verzekerde/patiënt geen eigen risico.

Beleidsregel

Hier vindt u de NZa tariefbeschikking

Tarieven

De maximum tarieven voor de inschrijftarieven en consulten worden landelijk vastgesteld door de NZa. Modules, prestaties en M&I verrichtingen zijn vrij onderhandelbaar tussen zorgverzekeraar en huisartsen.

Declaraties

Gecontracteerde zorgverleners

Declaraties van huisartsen worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als Stad Holland voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij Stad Holland identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 

Wanneer wordt wat gedeclareerd?

 • Per kwartaal;
  De inschrijftarieven, de toeslagen op de inschrijftarieven en de modules/prestaties waarvoor per kwartaal een bedrag is afgesproken, worden op de eerste dag van het kwartaal gedeclareerd.
 • Per maand;
  De losse verrichtingen worden per maand achteraf gedeclareerd.
 • Andere afspraken;
  Voor bepaalde modules/prestaties en M&I verrichtingen gelden afwijkende termijnen. Bij een module kan dit bijvoorbeeld betekenen dat het tarief in 1 keer gedeclareerd dient te worden in een bepaald kwartaal. Bij een M&I verrichting kan dit bijvoorbeeld betekenen dat per kwartaal gedeclareerd kan worden. Lees daarom altijd de voorwaarden in de overeenkomst wanneer gedeclareerd kan worden.

Betaling

Als u een overeenkomst met Stad Holland sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 14 dagen uit.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiële controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".

Declareren bij Stad Holland Zorgverzekeraar

Wanneer kunt u declareren bij Stad Holland?

De NZa verplicht ons te garanderen dat 97% van de uitbetaalde declaraties terecht is uitbetaald. Stad Holland Zorgverzekeraar regelt de tarieven daarom per individuele huisarts in het declaratiesysteem in, nadat de overeenkomst, aanvullende overeenkomst of het addendum is ontvangen. Dit betekent dat individuele tarieven die niet bekend zijn bij ons, niet ingeregeld zijn. Wanneer u toch declareert, wordt de declaratie voor die prestaties die niet bij ons bekend zijn afgewezen.

Wat kunt u declareren zonder overeenkomst?

Indien er geen overeenkomst is afgesloten met Stad Holland Zorgverzekeraar of u uw (volg)overeenkomst niet aan Stad Holland heeft toegestuurd, kunt u alleen het inschrijftarief en de basisconsulten declareren. M&I verrichtingen, M&I modules, POH GGZ, POH Somatiek en overige prestaties kunt u niet declareren.

Hoe kunt u afwijzingen voorkomen?

Stuur uw (volg) overeenkomst in de vorm van de samenvatting en kernafspraken en aanvullende overeenkomsten en/ of addenda aan:

Stad Holland Zorgverzekeraar
T.a.v. afdeling overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam
of mailen naar: huisartscontract@stadholland.nl
of faxen naar: 010-2 422 790

Bij akkoord verwerken wij uw ingestuurde overeenkomsten binnen 10 werkdagen.
NB: indien uw preferente zorgverzekeraar namens u de overeenkomst verstuurt aan Stad Holland Zorgverzekeraar en in deze verzending gaat iets niet goed, betekent dit dat wij de individuele tarieven niet (juist) hebben ontvangen en daarom ook niet kunnen inregelen. Neem in deze situatie contact op met uw preferente zorgverzekeraar.

Vooraf controleren declaraties inschrijftarieven

Sinds 1 januari 2015 controleert Stad Holland vooraf op de rechtmatigheid van een declaratie met inschrijftarieven (en evt. bijbehorende M & I modules) aan de hand van de gegevens uit de ION-database. Dit betekent concreet dat een declaratie die wordt ingediend voor een patiënt die in het ION register niet staat ingeschreven op de declarerende huisarts/praktijk, wordt afgewezen met reden 366: “Verzekerde staat op naam andere huisarts ingeschreven.”
Voor de volledigheid verwijzen wij u graag naar de brief van Stichting ION waarin uitgebreid uitgelegd wordt wat er precies is gewijzigd.

Overeenkomst

Mocht u een overeenkomst vrijgevestigde huisartsenzorg met Stad Holland willen aangaan, dan kunt u hier het aanvraagformulier downloaden. Het ingevulde en getekende formulier kunt u sturen naar:

Stad Holland Zorgverzekeraar
T.a.v. afdeling overeenkomsten
Stad Holland Zorgverzekeraar Postbus 295 3100 AG Schiedam

Of mailen naar: huisartscontract@stadholland.nl

Op basis van de door u aangeleverde gegevens kunnen wij contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek.

Nieuws

Multisourcelijst

In de prestatie Doelmatig voorschrijfgedrag huisartsen (prestatiecode 30000) wordt in de gestelde indicatoren, verwezen naar de multisourcelijst. De multisourcelijst is een lijst van multisource geneesmiddelen van de zorgverzekeraar, waarbij cholestrolsyntheseremmers en protonpompremmers worden geïncludeerd. De zorgverzekeraar excludeert multisource geneesmiddelen waarvan substitutie om medisch inhoudelijke redenen niet wenselijk wordt geacht. De multisourcelijst (welke maandelijks wijzigt) kunt u hier vinden. .

Bekijk ook de vorige lijsten.