Kraamzorg en geboortecentra

Contracteerbeleid geboortezorg

Stad Holland/DSW hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor geboortezorg.

Contractering 2019

Voor 2019 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visies op zorg goed samengaan. Stad Holland/DSW contracteert geboortezorg mede namens a.s.r. voor 2019.

Voorwaarden

Stad Holland/DSW contracteert “breed”. Stad Holland/DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

Kraamzorg
De kraamzorginstelling

 • is in het bezit van HKZ/ISO certificaat voor kraamzorg;
 • levert kwaliteitsindicatoren aan het kwaliteitsinstituut;
 • beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • laat één zorgaanvraag maximaal door twee kraamverzorgenden uitvoeren;
 • neemt deel aan of laat zich vertegenwoordigen in een VSV;
 • leidt kraamverzorgenden op en heeft een opleidingsplan personeel en Calibris-erkenning.

De kraamverzorgende werkzaam in de kraamzorginstelling:

 • voldoet aan de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • heeft minimaal niveau 3 met deelkwalificatie 311 en 313;
 • staat ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het kenniscentrum;
 • v werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP);
 • handelt volgens de WHO gedragscode m.b.t. borstvoeding.

Geboortecentrum:
Het geboortecentrum

 • heeft samenwerkingsafspraken met een ziekenhuis (over onder andere doorverwezen bevallingen);
 • heeft een overeenkomst met kraamzorgorganisaties of heeft kraamverzorgenden in dienst voor het verlenen van kraamzorg; is in het bezit van HKZ/ISO certificaat voor kraamzorg.

 

De kraamverzorgende werkzaam in het geboortecentrum

 • voldoet aan de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • heeft minimaal niveau 3 met deelkwalificatie 311 en 313;
 • staat ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het kenniscentrum;
 • werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP);
 • handelt volgens de WHO gedragscode m.b.t. borstvoeding.

 

Module integrale geboortezorg

 • Alle betrokken partijen zijn inhoudelijk gemotiveerd en staan volledig achter een integrale samenwerking. Er moet vooraf duidelijk zijn of er belemmerende randvoorwaarden zijn gesteld door één van de partijen;
 • Er is sprake van een resultaatverplichting (en dus niet alleen een inspanningsverplichting);
 • De module wordt ingezet om transitiekosten te vergoeden, die niet al op andere wijze bekostigd kunnen worden. Er worden concrete afspraken gemaakt deze kosten uiteindelijk door middel van efficiëntieslagen terug te krijgen;
 • De regio/het VSV heeft zich zichtbaar verdiept in wat er landelijk al is uitgezocht qua juridische (zodat dit niet nog een keer wordt gedaan);
 • De begroting is transparant opgebouwd met marktconforme uurtarieven;
 • De modulegelden zijn niet eerder aangevraagd.

Integrale geboortezorg
De integrale geboortezorg organisatie:

 • verstrekt een transparante opbouw van alle kosten en tarieven;
 • gaat budgetneutraal over naar de levering van integrale geboortezorg;
 • heeft een juridische vorm waarbij de hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van financiën en medische verantwoordelijkheid is vastgelegd;
 • de kwaliteit van de samenwerking is op voldoende hoog niveau.

 

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan Stad Holland/DSW  gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Wijze van contracteren

Stad Holland/DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen door middel van een aanvraagformulier. 

- De aanvraagformulieren voor de overeenkomsten kraamzorg en geboortecentra zijn te downloaden van onze website via www.web.stadholland.nl/Zorgverleners/kraamzorg - De aanvraagformulieren voor de overeenkomsten verloskunde en prenatale screening zijn te downloaden van onze website via www.stadholland.nl/Zorgverleners/verloskunde

Het ingevulde en getekende formulier kunt u mailen naar overeenkomsten@stadholland.nl of per post sturen naar:

Stad Holland/DSW

t.a.v. afdeling Overeenkomsten

Postbus 173

3100 AD Schiedam

 Mocht u in aanmerking willen komen voor de module integrale geboortezorg of een overeenkomst integrale geboortezorg, kunt u contact met ons opnemen via contractering.geboortezorg@stadholland.nl.

Innovatie

Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.geboortezorg@stadholland.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Speerpunt 2019

Echo’s
Tijdens de contracteerperiode zal aandacht worden besteed aan de doelmatige inzet van echografische onderzoeken. Hierbij zullen wij in gesprek gaan met verloskundigen en/of echoscopisten over de indicaties die worden gehanteerd voor het maken van bepaalde echo’s.

Max-max tarieven 2019

Per abuis is de tekst over het aanvragen van het addendum 'max-max tarieven 2019' weggevallen uit de aanbiedingsbrief Kraamzorgovereenkomst 2019. Uiteraard kan ook in 2019 het addendum max-max tarieven voor de prestaties 'uur kraamzorg'en 'uur partusassistentie' worden aangevraagd.

Mocht u hiervoor in aanmerking willen komen, kunt u de volgende gegevens mailen naar e-mailadres; contractering.geboortezorg@stadholland.nl:

 • Een korte samenvatting welke extra activiteiten uw organisatie uitvoert om kraamzorg voor de cliënten in de achterstandswijken te optimaliseren.
 • Het percentage cliënten woonachtig in een achterstandswijk in 2018.
 • Gemiddeld aantal kraamzorguren voor cliënten in een achterstandswijk.

Op basis van deze gegevens zullen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een aanvullend addendum.

Het addendum wordt u automatisch aangeboden indien u deze ook in 2018 heeft ontvangen.

Tijdspad zorgcontractering 2019

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteringbeleid 2019 Stad Holland/DSW mede namens a.s.r 1 april 2018
Contracteringsgesprekken Stad Holland/DSW mede namens a.s.r. & Zorgaanbieders Mei-juli
Contracten versturen Stad Holland/DSW mede namens a.s.r Begin oktober
Publiceren gecontracteerde partijen op de website Stad Holland/DSW mede namens a.s.r 12 november

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Proces zorgovereenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 607 of overeenkomsten@stadholland.nl  
Inhoud overeenkomst en beleid Afdeling Relatiebeheer 010 2 466 433 of contractering.geboortezorg@stadholland.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 423 of info@stadholland.nl

Kraamzorg links

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor Kraamzorg en Geboortecentra.

Contracteerbeleid geboortezorg

Contractering 2018

Voor 2018 zal Stad Holland/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. Stad Holland/DSW contracteert Geboortezorg mede namens a.s.r. voor 2018

Het contracteerbeleid geboortezorg omvat verloskundige zorg, kraamzorg, prenatale screening, geboortezorg in een geboortecentrum, de module integrale geboortezorg en integrale geboortezorg.

Voorwaarden en kwaliteit

Stad Holland/DSW sluit wat betreft kwaliteit aan bij de binnen de beroepsgroep gebruikelijke kwaliteitseisen en standaarden. In de overeenkomsten die we met zorgaanbieders afsluiten maken wij kwaliteitsafspraken over onder andere; gebruik van beroep specifieke richtlijnen en standaarden, overleg en samenwerking en kwaliteit van medewerkers.

Onderstaand staat per onderdeel aangegeven welke voorwaarden door Stad Holland/DSW worden gesteld voor een overeenkomst.

Kraamzorg

De kraamzorginstelling

 • Is in het bezit van HKZ/ISO certificaat voor kraamzorg;
 • Levert kwaliteitsindicatoren aan het kwaliteitsinstituut;
 • Beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • Laat één zorgaanvraag maximaal door twee kraamverzorgenden uitvoeren;
 • Neemt deel aan of laat zich vertegenwoordigen in een VSV.

De kraamverzorgende werkzaam in de kraamzorginstelling

 • Voldoet aan de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • Heeft minimaal niveau 3 met deelkwalificatie 311 en 313;
 • Staat ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het kenniscentrum;
 • Werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP);
 • Handelt volgens de WHO gedragscode m.b.t. borstvoeding.

Geboortecentrum

Het geboortecentrum

 • Heeft samenwerkingsafspraken met een ziekenhuis;
 • Heeft een overeenkomst met kraamzorgorganisaties of heeft kraamverzorgenden in dienst voor het verlenen van kraamzorg;
 • Is in het bezit van HKZ/ISO certificaat voor kraamzorg.

De kraamverzorgende werkzaam in het geboortecentrum

 • Voldoet aan de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • Heeft minimaal niveau 3 met deelkwalificatie 311 en 313;
 • Staat ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het kenniscentrum;
 • Werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP);
 • Handelt volgens de WHO gedragscode m.b.t. borstvoeding.

Module integrale geboortezorg

 • Alle betrokken partijen zijn inhoudelijk gemotiveerd en staan volledig achter een integrale samenwerking. Er moet vooraf duidelijk zijn of er belemmerende randvoorwaarden zijn gesteld door één van de partijen;
 • Er is sprake van een resultaatverplichting (en dus niet alleen een inspanningsverplichting);
 • De module wordt ingezet om transitiekosten te vergoeden, die niet al op andere wijze bekostigd kunnen worden. Er worden concrete afspraken gemaakt deze kosten uiteindelijk door middel van efficiëntieslagen terug te krijgen;
 • De regio/het VSV heeft zich zichtbaar verdiept in wat er landelijk al is uitgezocht qua juridische (zodat dit niet nog een keer wordt gedaan);
 • De begroting is transparant opgebouwd met marktconforme uurtarieven;
 • De modulegelden zijn niet eerder aangevraagd.

Integrale geboortezorg

De integrale geboortezorgorganisatie:

 • verstrekt een transparante opbouw van alle kosten en tarieven;
 • heeft een juridische vorm waarbij de hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van financiën en medische verantwoordelijkheid is vastgelegd;
 • de kwaliteit van de samenwerking is op voldoende hoog niveau.;

Wijze van contracteren

De contractering van geboortezorg verloopt grotendeels via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat de tekenbevoegde van uw organisatie beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO met de juiste autorisatie. U dient dit certificaat aan te vragen via de website van VECOZO. Geboortecentra, de module integrale geboortezorg en integrale geboortezorg worden niet via het Zorginkoopportaal van VECOZO gecontracteerd, maar via de mail.

De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op het voorgaande jaar en de kwalificatie die bij Vektis is aangegeven.Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen door middel van een aanvraagformulier. 

-De aanvraagformulieren voor de overeenkomsten kraamzorg en geboortecentra zijn te downloaden onder' Zorgovereenkomst', op deze pagina.
-De aanvraagformulieren voor de overeenkomsten verloskunde en prenatale screening vindt u op de pagina 'Verloskunde en Prenatale Screening'.

Het ingevulde en getekende formulier kunt u mailen naar overeenkomsten@stadholland.nl of per post sturen naar:
Stad Holland Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Mocht u in aanmerking willen komen voor de module integrale geboortezorg of een overeenkomst integrale geboortezorg, kunt u contact met ons opnemen via contractering.geboortezorg@stadholland.nl.

Innovatie

Stad Holland Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Om echt tot vernieuwing te komen is draagvlak van de betrokkenen onontbeerlijk. Alleen als de betrokkenen geloven in de vernieuwing en zelf invloed hebben op de invulling heeft een innovatie kans van slagen.

Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.geboortezorg@stadholland.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Vergoedingen

De inhoud en het aantal uren kraamzorg worden vastgesteld door het kraamzorgcentrum en zijn afhankelijk van de individuele situatie van de verzekerde. Doordat kraamzorgcentra het landelijk indicatieprotocol (LIP) gebruiken, krijgt iedereen in Nederland op dezelfde manier kraamzorg toegewezen.

Tarieven

De maximum tarieven worden jaarlijks afgegeven in een tariefbeschikking door de NZa. Stad Holland kan hier (op onderdelen) van afwijken.

Niet gecontracteerde zorg

Wanneer de kraamzorg wordt verleend door een zorgaanbieder waar wij geen zorgovereenkomst mee hebben gesloten, dan vergoeden wij uw kraamzorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen de geleverde zorg niet rechtstreeks bij Stad Holland declareren.

  Declaraties

  Gecontracteerde zorgaanbieders

  Declaraties van kraamzorgcentra/geboortecentra worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als Stad Holland voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert.
  Voor het elektronisch verwerken van declaraties is Stad Holland aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar Stad Holland. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door Stad Holland betaalbaar is gesteld.

  Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

  • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
   Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij @stadholland.nl identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
  • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
   VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 

  Betaling

  Als u een zorgovereenkomst met Stad Holland sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.


  Controles

  Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

  "een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".

  Zorgovereenkomst

  Mocht u een zorgovereenkomst kraamzorg met Stad Holland Zorgverzekeraar willen aangaan, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden. Als u een zorgovereenkomst geboortezorg (in een geboortecentrum) met Stad Holland Zorgverzekeraar wilt aangaan, dan kunt u het volgende aanvraagformulier downloaden. Het ingevulde en getekende formulier kunt u - door middel van gescande documenten - mailen naar overeenkomsten@stadholland.nl of per post sturen naar:

  Stad Holland Zorgverzekeraar

  t.a.v. afdeling Overeenkomsten

  Postbus 173

  3100 AD Schiedam

  Alleen wanneer de vragenlijst volledig is ingevuld en wanneer er zowel een kopie van behaalde kwaliteitscertificaten en registraties als van de Kamer van Koophandel is bijgevoegd wordt de aanvraag in behandeling genomen. Op basis van de door u aangeleverde gegevens zullen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een zorgovereenkomst.