Inkoopbeleid Zorg 2019

Algemeen


Onze visie op zorginkoop

De visie van Stad Holland Zorgverzekeraar/DSW op zorginkoop kan worden samengevat in vier kernbegrippen: solidariteit, keuzevrijheid, transparantie en lage administratieve lasten:

  • Solidariteit: Wij voeren slechts één zorgpolis, met één bijbehorende premie. Iedereen krijgt dezelfde polis en betaalt dezelfde premie, ongeacht het feit of iemand via een collectiviteit of individueel bij ons is verzekerd.
  • Keuzevrijheid: Vrije artsenkeuze is volgens ons een van de belangrijkste fundamenten in het huidige zorgstelsel. Onze verzekerden hebben dan ook de vrijheid de zorgaanbieder van hun voorkeur te kiezen.
  • Transparantie: Naast het voeren van maar één zorgpolis, bieden wij transparantie door inzicht te verschaffen in onze premieopbouw.
  • Lage administratieve lasten: wij sluiten aan bij dat wat de landelijke beroepsgroepen als kwalitatief goede zorg bestempelen en hebben geen eigen kwaliteitssystemen en lange vragenlijsten.

Het bovenstaande betekent voor het inkoopbeleid dat Stad Holland/DSW voor alle verzekerden bij een zorgaanbieder dezelfde zorg inkoopt met dezelfde kwaliteitcriteria tegen dezelfde prijs. Reële bekostiging van de zorg vindt Stad Holland/DSW belangrijk. Om tot een reële prijs te komen is transparantie in de te leveren zorg en de daaraan verbonden kosten onmisbaar.

Stad Holland/DSW vindt dat iedereen recht heeft op gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Betrokkenheid bij de zorg en een uitstekende relatie met onze klanten en met de zorgverleners zijn kenmerkend voor ons. Het zorginkoopbeleid is een logisch voortvloeisel hieruit. Dit is de bedoeling van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dat Nederland een zorgstelsel heeft wat zich kan meten aan de beste van de wereld is ons inziens te danken aan tienduizenden professionals die dag in dag uit met hart en ziel de zorg verlenen. Zij leveren de zorg in de behandelkamer, of doen onderzoek om betere behandelingen en nieuwe technieken te vinden. Dat er tegenwoordig behandelingen kunnen worden gegeven die tot voor kort onmogelijk waren, vinden wij heel goed. Wij willen de olie, en niet het zand in deze machine zijn. Wij als zorgverzekeraar dienen een publiek belang en zien ook als taak de zorg vooruit te helpen.

Contact met zorgaanbieders en verzekerden

Afhankelijk van de zorgsoort voert Stad Holland/DSW ten aanzien van het inkoopbeleid overleg met individuele zorgaanbieders, vertegenwoordigingen van zorgaanbieders en/of beroepsgroepen.

Verzekerden hebben bij Stad Holland/DSW inspraak via de Verzekerdenraad. Daarnaast nemen we signalen die op een andere manier binnenkomen bij Stad Holland/DSW, bijvoorbeeld bij klantenservice, mee in het inkoopbeleid. In de regio wordt ook met Zorgbelang gesproken en met andere belangenorganisaties.

Inkoop 2019

Voor inkoopjaar 2019 zal Stad Holland Zorgverzekeraar/DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. Per zorgsoort is weergegeven aan welke voorwaarden een aanbieder moet voldoen en wordt het tijdspad voor de inkoop 2019 weergegeven. Voor alle zorgsoorten geldt dat altijd gekeken wordt naar spreiding en (fysieke) bereikbaarheid.