Gespreid betalen eigen risico 2019

Stad Holland biedt haar verzekerden ook in 2019 de mogelijkheid om het verplicht eigen risico € 375,- (hetzelfde als in 2018) in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Hieronder vindt u de voorwaarden die aan deze regeling gesteld worden.

Deelname

Om in 2019 te kunnen deelnemen moeten verzekerden aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een verzekerde heeft alleen een verplicht eigen risico en dus geen gekozen vrijwillig eigen risico.
 • Een verzekerde is 18 jaar of ouder op 1 januari 2019.

Aanmelden

 • De verzekeringnemer kan zichzelf en andere verzekerden op zijn polis aanmelden voor deze regeling.
 • Aanmelding kan via Mijn Stad Holland, telefonisch of schriftelijk.
 • De aanmelding voor deelname aan de regeling moet vóór 1 februari 2019 bij ons binnen zijn.
 • Verzekerden die zich ná deze datum aanmelden of die na 1 januari 18 jaar worden, kunnen pas in 2020 aan de regeling deelnemen.

Betalen

 • De verzekeringnemer betaalt in tien gelijke termijnen  € 37,50 per verzekerde (2018: € 37,50). 
 • Betaling gebeurt door middel van automatische incasso aan het einde van de maand, voor het eerst omstreeks 25 februari 2019.
 • De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor het succesvol verlopen van deze incasso door het verstrekken van de juiste rekeninggegevens en het zorgen voor voldoende saldo.

Eindafrekening

 • In april 2019 ontvangt de verzekeringnemer een afrekening waarin aangegeven wordt wat de zorgkosten in 2018 bedroegen.
 • Mocht blijken dat u minder zorgkosten heeft gemaakt dan € 375,- (in 2018: € 375,-) per verzekerde, dan storten wij het te veel betaalde terug.
 • Er zal gedurende het verzekeringsjaar geen afrekening verzonden worden. De stand van het eigen risico is tussentijds te raadplegen via MijnStad Holland.
 • Indien Stad Holland ná de afrekening van april 2020 nog zorgkosten over 2019 ontvangt die ten laste gaan van het eigen risico dan zullen wij deze kosten automatisch incasseren. De verzekeringnemer ontvangt hierover van tevoren bericht.

Beëindiging

 • Deelname aan de regeling loopt in het volgende kalenderjaar gewoon door, tenzij anders aangegeven wordt vóór 1 februari 2019 (nam u deel aan de regeling 2018 en wilt u deze deelname beëindigen dan moet dit voor 1 februari 2019).
 • De verzekeringnemer kan de regeling tussentijds via MijnStad Holland, telefonisch of schriftelijk beëindigen.
 • MijnStad Holland zal de regeling beëindigen bij het uitblijven van betalingen.
 • Als de regeling tussentijds wordt beëindigd en het verschuldigd eigen risico groter is dan de vooruitbetaalde bedragen, dan wordt het nog te betalen bedrag meteen in rekening gebracht. Is het verschuldigd eigen risico lager dan de vooruitbetaalde bedragen, dan wordt er verrekend en wordt het te veel betaalde bedrag aan u terugbetaald.
 • In geval van beëindiging van de verzekering in verband met emigratie of bij overlijden, ontvangt de verzekeringnemer meteen een eindafrekening.